നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ചേർത്ത് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റ് ,ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ,കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഫോട്ടോ യുടെ പൊസിഷനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം

നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ചേർത്ത് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റ് ,ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ,കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഫോട്ടോ യുടെ പൊസിഷനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം This website help us to create card with our photo , I think first time in the world , completely free, you can adjust the position of your photo also if you are trying with computer http://sidoos.com

Crazy Programmer who made software to send message with automatic reason to wife when he is late to home

There was a programmer who left for another company, the type of guy that “if something — anything — requires more than 90 seconds of his time, he writes a script to automate that.” After the guy left for a new job, his former coworkers were looking through his work and discovered that the guy had automated […]

How to send large size files over mail / internet

    A lot of internet users send files via emails. However there is one problem and that is that you can only send files with limited sizes. Let’s take example of Gmail. Gmail allows its users to send maximum data attachments of 25 MB. This is definitely not enough if you are sending your birthday pictures […]

How to resize image without loosing quality ?

People hate to visit websites which require more time for loading. So one should always seek to improve the webpage load time, so to do so you have to look at many things like loading sources, page cache, media files etc. One among such media file is images, adding beauty to your page, but at […]

What to do when internet is slow

  First of all A Very Happy New Year to all Smarttricks Readers, Many a times We Panic when our Internet is down, So better you Plan about Things to Do while Internet Downtime. You are an Internet addict ? Then you might have a Hard time during Internet Downtime, So today i will list some Basic […]

How to prevent facebook account from being hacked ?

   There are a lot of ways to lose control of your Facebook account. You may get hacked and ultimately loose Control over your facebook account Certainly this is not the end of the world, but be aware that you can also be the victim of an attack by malicious softwares and hackers causing much more damage […]

How to use Whatsapp in google chrome browser

We all Know that we Can Use Whatsapp on our Windows PC using Android Emulators like Bluestacks. That is an old story Right? But Now you can Use Your favorite Messaging app on your Google Chrome Browser too. Lately we have seen many updates in Whatsapp like 2 blue Ticks that shows read receipt. This time […]

Useful facebook shortcuts

Most of us have an account on Facebook. Productivity Gurus keep telling us that Facebook and Twitter are a waste of time, but we still keep going there to socialize with our online buddies. So, if you are going to use Facebook anyway, why not use keyboard shortcuts to save some time. Here ’s a […]

What is UI technologies?

Web technology refers to the means by which computers communicate with each other using markup languages and multimedia packages. It gives us a way to interact with hosted information, like websites. Web technology involves the use of hypertext markup language (HTML) and cascading style sheets (CSS). What is UI technologies? In information technology, the user interface (UI) is everything designed into […]

Powered by Latest Technology News dot org