റിലയൻസ് ജിയോ വരുന്നു ഇനി സ്വന്തം കറൻസി യുമായി .-Reliance Jio planning its own cryptocurrency called JioCoin

Reliance Jio is planning to build a team of 50 young professionals to work on blockchain technology for JioCoin, its very own cryptocurrency. After creating a disrupt in the telecom sector with its free offers and amazingly competitive tariffs, Reliance Jio Infocomm Ltd plans to create its own cyptocurrency, which they are planning to call […]

നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ചേർത്ത് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റ് ,ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ,കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഫോട്ടോ യുടെ പൊസിഷനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം

നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ചേർത്ത് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റ് ,ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ,കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഫോട്ടോ യുടെ പൊസിഷനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം This website help us to create card with our photo , I think first time in the world , completely free, you can adjust the position of your photo also if you are trying with computer http://sidoos.com

whatsapp നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾക്കും കുറിപ്പുകൾക്കുമായി ഒരു സ്വകാര്യ സ്റ്റോറായി എങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കാം ?

  താഴേ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു WhatsApp ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫയൽ സ്റ്റോർ ആയി സൂക്ഷിക്കാം.കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ഫയലുകൾ ഫോണിലേക്കു പെട്ടെന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം . ആദ്യമായി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് create ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുക .എന്നിട്ടു ഗ്രൂപ്പ് നെയിം കൊടുക്കുക എന്നിട്ടു WhatsApp ഇൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക .എന്നിട്ടു അതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത കോൺടാക്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ മെംബേർസ് ഇല്ലാത്ത […]

How to Prepare for Your Final Exams

The end of February means that final exams for the spring semester are approaching. Certainly they are stressful but they are also a way you can showcase the knowledge and skills you acquired during the semester. Preparation is a key to passing your final exams. In this blog post you will find some tips on […]

Successful Strategies for Teaching Students with Learning Disabilities

Research continues to confirm that we can teach students with learning disabilities to “learn how to learn.” We can put them into a position to compete and hold their own. Some intervention practices that produce large outcomes are: direct instruction; learning strategy instruction; and using a sequential, simultaneous structured multi-sensory approach. Teachers who apply those […]

Crazy Programmer who made software to send message with automatic reason to wife when he is late to home

There was a programmer who left for another company, the type of guy that “if something — anything — requires more than 90 seconds of his time, he writes a script to automate that.” After the guy left for a new job, his former coworkers were looking through his work and discovered that the guy had automated […]

What are the Android secret codes

  Below List Consists of almost 27 Android secret Codes that you might have not known but Since i have shared them here now you are aware of them. So use them whenever you Wish to Check and explore more about your Phone.We all know that Android is one of the leading Mobile Operating system. […]

How to factory reset iphone without password

  Everyone has their own Reasons of having password on their phone. Most of the time its about Security Reasons and to avoid unauthorized access but the real problem occurs when you fail to remember or forget your Password. In such situations, only thing that comes in mind is to factory reset the phone so […]

Powered by Latest Technology News dot org